Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome tachometerHDHD-tacho-part4

Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 4 - Missatges al bus)

Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

Missatges i capçaleres:

Les següents taules recullen els missatges que circulen pel bus J1850 VPW d’una Sportster Iron (XL883N) de l’any 2011 per a cadascuna de les ECUs presents (Motor, Display i Body Controller). La informació l’he obtinguda de:

Nota1: Els Missatges amb ??? són no identificats.
Nota2: l'últim byte dels missatges sempre serà el CRC (no l'he representat a les taules).


ECU Informació R/S byte# Fórmula
#0 #1 #2 #3 #4 #5
M
O
T
O
R
RPM S 28 1B 10 02 XX YY rpm = (hex2dec(xx)*256+hex2dec(yy)) / 4
Velocitat S 48 29 10 02 XX YY kph= (hex2dec(xx)*256+hex2dec(yy)) / 128
MIL S 68 88 10 03 - - Indicador de fallada Actiu
83 - - Indicador de fallada inactiu
Marxa S A8 3B 10 03 XX - 0xXX = 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x0A, 0x14
(decimal: 0,2,4,8,10,20) per les marxes de 1era-5ena
Temp Motor S A8 49 10 10 XX - ºC = hex2dec(XX) - 40
Comptakm S A8 69 10 06 XX XX Resolució de bit=0,4 metres
Comptakm2 S A8 69 10 86 XX XX Igual que l'anterior
Resolució de bit=0,4 metres
Consum benzina S A8 83 10 0A XX XX Resolució de bit=0,00005 litres
Consum benzina 2 S A8 83 10 8A XX XX Igual que l'anterior
Resolució de bit=0,00005 litres
Indicador Voltage Baix R C8 88 10 0E - - Petició a METER.
Resposta:C8 88 61
#6 ??? - Network Control R 8C FE 10 60 - - ID Secondari (60) desconegut
#7 ??? - Network Control S 28 FF 10 01 XX - XX:0x07 o 0x06 (Desconegut)
ECU Motor Status - Network Control S 68 FF 10 XX - - XX:0x03 (Node despert) o 0x04 (Node dormit)
#11 ??? - Vehicle Security S 28 93 10 02 XX - XX:0x00 (Desconegut)
#12 ??? - Vehicle Security S 68 93 10 20 XX - XX:0x01 (Desconegut)
#13 ??? - Vehicle Speed Control S 68 63 10 26 XX - XX:0x00 i 0x01 (Desconegut)
Vehicle Speed Control R 68 62 10 XX - - XX:0x01 (Sistema Control Velocitat ON/OFF)
XX:0x21 (Botó ON/OFF actiu)
#15 ??? - Vehicle Speed Control S 09 63 10 XX - - XX:0x20 (Desconegut)
ECU Informació R/S byte# Fórmula
#0 #1 #2 #3 #4 #5
D
I
S
P
L
A
Y
Nivell Benzina S A8 83 61 12 0X - X:0-F (0 a 15 ratlles)
#1 ??? - Network Control R 29 FE 61 01 - - ID Secondari (01) desconegut
#5 ??? - Vehicle Security S 68 93 61 XX YY ZZ XX,YY,ZZ Desconeguts
#16 ??? - Vehicle Security S 69 93 61 XX - - XX:0x2A (Desconegut)
Display - Network Control S 68 FF 61 XX - - XX:0x03 (Node despert) o 0x04 (Node dormit)
Indicador Voltage Baix S C8 89 61 0E XX - Resposta a ECM.
XX:0x03 (Ind.OFF) o 0x83 (Ind.ON)
Llum ON si (0xXX & 0x80)≠0
Indicador Voltage Baix S E8 89 61 0E - - Desconec el motiu pel qual s'envia aquest missatge.
ECU Informació R/S byte# Fórmula
#0 #1 #2 #3 #4 #5
B
O
D
Y

C
O
N
T
Clutch & Neutral S 48 3B 40 XX - - Neutral si (0xXX & 0x20)≠0
Clutch open si (0xXX & 0x80)≠0
Intermitents R 48 DA 40 39 XX - ID Secondari 39-Intermitents
turn signals, 0xXX = 01,02,03 per esq/dreta/els dos
#2 ??? - Network Control R 29 FE 40 01 - - ID Secondari (01) desconegut
Body Cont - Network Control S 68 FF 40 XX - - XX:0x03 (Node despert) o 0x04 (Node dormit)
Indicador Voltage Baix R 48 92 40 XX YY ZZ XX,YY,ZZ Desconeguts
#8 ??? - Vehicle Speed Control R 08 62 40 XX - - XX:0x20 (Desconegut)

Índex de projecte:
Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

keywords: HD, harley, davidson, tachometer, tacho, tacòmetre, rpm, J1850, missatges, ID, capçalera