Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome apendre-amb-manuals-part1

Apendre amb els manuals d'usuari dels equipaments de laboratori - Part1

Una cosa que cal fer quan adquirim equipament de laboratori és llegir els manuals d’usuari per dos motius ben importants. El primer motiu és evitar fer malbé els equips com va passar aquí i el segon és que segur que apendrem conceptes nous. La idea d’aquesta entrada és fer un resum de les coses que més m’han cridat l’atenció del manual de la font d’alimentació Agilent E3644A.

 • Floating power supply: A vegades la nostra font d’alimentació pot no arribar al voltatge desitjat i per això ens podria interessar connectar dues fonts en sèrie per doblar-lo. Això només ho podem aconseguir si utilitzem una font d’alimentació adicional amb capacitat de flotar de ground (terra). Una imatge val més que mil paraules així que a la foto inferior veureu les diferències d’una font “no flotant” i la d’una “flotant”.
Contingut: Diferents tipus de font d'alimentació. Source: Momex.cat

En principi, la carcassa de tota font d’alimentació (o de qualsevol altre equipament) vindrà connectada a terra per protegir l’usuari de qualsevol derivació a la carcassa de l’aparell. Algunes fonts més senzilles probablement vindran amb el pol negatiu també connectat a terra i n’hi haurà d’altres que ens permetran escollir quin pol (positiu / negatiu / cap) haurà d’estar connectat a massa.
I que pot passar si connectem dues fonts d’alimentació en sèrie amb el pol negatiu connectat a terra? Doncs com podeu veure a la imatge inferior, estem creant un curtcircuit i veurem fum en alguna part del circuit.

Contingut: Curtcircuit en dues font d'alimentació amb pol negatiu a terra. Source: Momex.cat Contingut: Connexions pels sense + - i Ground per aconseguir una floating power supply. Source: Agilent

A la imatge superior dreta veiem la part posterior de la font d’alimentació E3644A que ens permet flotar (o no) la font mitjançant el terminal corresponent. Si deixem el terminal de la dreta desconnectat la font “flotarà”.

 • Capacitat dels cables (Pag: 1-24): La taula inferior mostra la relació entre secció dels cables i la resistència elèctrica que aquests ofereixen per metre. Resumint, a més gruix menys resistència elèctrica per metre. També hi trobem una reslació entre el diàmetre i el màxim corrent recomanat.
Contingut: Taula de dimensions de cables vs capacitat de suportar corrent. Source: Agilent
 • Remote voltage sensing connections (Pag: 1-27): Com hem vist a dalt, els cables tenen resistència i per tant, quan fem la nostra instal·lació tindrem una longitut de cable fixa. Això vol dir que per a una resistencia fixa, contra més corrent hi circuli, la perdua de voltatge (voltage drop) fins a la DUT (Device Under Test) serà més gran (∆V=I·R). Ja que això pot ser un problema, per exmemple, quan volem alimentar una unitat a un voltatge en concret (per provar un límit d’alimentació o perquè la DUT necessita un voltatge precís per funcionar), les fonts d’alimentació solen tenir uns terminals anomenats Sense + i Sense - que ens permeten mesurar el voltatge justament als borns de la nostra DUT i contrarestar així la caiguda de voltatge ja que la font d’alimentació ho compensarà incrementant el voltatge de sortida. Val a dir que per aquests terminals Sense no hi circula un gran corrent i per tant la caiguda de voltatge que hi veuen és molt petita. Per evitar soroll irradiat es recomana trenar els cables o utilitzar algun cable amb malla aïllant que haurem de connectar a terra a la banda de la font d’alimentació.
Contingut: Connexionat dels terminals Sense per evitar els efectes de caiguda de voltatge. Source: Agilent

Un altre punt molt interessant és que en cas d’utilitzar un fusible o un diode entre la font d’alimentació i la DUT, la connexió amb els terminals Sense s’ha de fer abans d’aquests ja que en cas de que el circuit quedi obert (fusió o l’element es crema) el voltatge començarà a pujar i es podria donar el cas de fer malbé els terminals Sense.

 • Constant voltage mode (Pag: 2-34): Al mode de voltatge constant, els valors de voltatge entre el voltímetre i el límit són el mateix però no el corrent.

 • Constant current mode (Pag: 2-36): Al mode de corrent constant, els valors entre l’amperímetre i el límit són el mateix, però no el voltatge.

 • OverVoltage Protection OVP (Pag: 2-45): El circuit de protecció contra pujada de voltatge conté un SCR (Silicon Controlled Rectifier) que curtcircuita la sortida de la font d’alimentació quan hi ha una pujada de voltatge. És aquí on ens indiquen que si volem connectar una bateria hem d’introduir un diode per evitar que l’SCR s’activi si el voltatge de la bateria és superior al de sortida de la font i la fem malbé.

 • Controlar un relé remotament (Pag: 2-48): aquesta font d’alimentació permet el control d’un relé per desactivar la DUT mitjançant els pins del connector RS232 (pin 1 i 9). Aquesta sortida només es pot controlar mitjançant el mode remot amb el comandament OUTPut:RELay {OFF|ON}. Quan l’estat d’OUTPut:RELay és ON, la sortida TTL del pin 1 és high (4.5 V) i el pin 9 és low (0.5 V). Els nivells canvien quan l’estat d’OUTPut:RELay passa a OFF. Per poder fer servir aquesta opció cal instal·lar dos jumpers a la PCB (JP102 i JP103)

 • Keysight Connection Expert: Per controlar remotament la font d’alimentació ens podem instal·lar aquest software que trobarem en aquest link. Ens caldrà el connector GPIB (preu elevat) o en aquesta font podem utilitzar un cable específic RS232 amb un connexionat diferent com veiem a la imatge inferior.

Contingut: Connexionat del Cable DB-9. Source: Agilent
 • Calibració (Pag: 2-58): En aquesta font, la calibració es pot protegir mitjançant una paraula clau. La part interessant és que si te n’oblides sempre pots reiniciar-la afegint un jumper a la PCB.

 • Comptador de calibració (Pag: 2-62): Només des del mode remot pots saber quantes vegades la font d’alimentació ha estat calibrada.
  a. El comptador de calibracions es guarda en memoria no volàtil i no canvia si es desconnecta de l’endoll o es fa un reset.
  b. El comptador de calibracions pot incrementar fins a un valor màxim de 32767, després torna a 0. El valor incrementa en 1 cada cop que es calibra i una calibració completa consta de 3 punts, per tant, el comptador incrementarà en 3 punts cada vegada. Des del panell de comandament s’ha d’escriure: CAL:COUN? i ens tornarà el valor.

 • Calibration message (Pag: 2-63): La font d’alimentació permet guardar un missatge a la memòria de calibració. Per exemple es pot guardar la data quan es va fer la última calibració, la data quan s’ha de tornar a fer-la o el nom de la persona que la va fer. Per llegir els missatges es pot fer des de la pròpia font o des del mode remot. Per gravar el text, primer s’haurà de desbloquejar la font i després es podran gravar fins a un màxim de 40 caràcters.

keywords: Manuals, manual, servei, usuari, service, E3644A, font, alimentació, power, supply, Agilent, Keysight