Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome funcions-excel-en-ca

Llistat de funcions traduïdes de l'anglès al català per Microsoft Office Excel i LibreOffice Calc

Com deia en un article anterior, ja fa un temps que vaig començar a migrar de les interfícies en anglès o castellà cap al català. En aquesta ocasió us porto la taula / llista / llistat de traduccions de funcions de l’Excel de l’anglès al català tant per l’Excel com pel Calc. Espero que us serveixi!!.

Nota1: Les funcions remarcades en vermell (o taronja) són per identificar quines són les funcions que MS (o LibreOffice) encara no ha traduit al català i segueixen utilitzant la versió en castellà.
Nota2: Qualsevol errada que trobeu si us plau feu-la constar als comentaris i la revisaré.

EXCEL 2010 LibreOffice Calc
Anglès Català Català
ABS ABS ABS
ACCRINT INT.ACUM INTCOMP
ACCRINTM INT.ACUM.V INTCOMPV
ACOS ACOS ACOS
ACOSH ACOSH ACOSH
ADDRESS ADREÇA ADREÇA
AGGREGATE VALOR.AFEGIT AGREGAT
AMORDEGRC AMORTIZ.PROGRE CDECRAMOR
AMORLINC AMORTIZ.LIN CLINAMOR
AND I I
AREAS AREES AREES
ASIN ASIN ASIN
ASINH ASINH ASINH
ATAN ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH ATANH
AVEDEV DESVMITJ DESVMITJ
AVERAGE MITJANA MITJANA
AVERAGEA MITJANAA MITJANAA
AVERAGEIF MITJANA.SI MITJANASI
AVERAGEIFS MITJANA.SI.CONJUNT MITJANASICONJUNT
BAHTTEXT TEXTBAHT BAHTTEXT
BESSELI BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY BESSELY
BETA.DIST DISTRIBUCIO.BETA DIST.BETA
BETA.INV INV.BETA INV.BETA
BETADIST DIST.BETA DISTBETA
BETAINV DISTR.BETA.INV INVBETA
BIN2DEC BIN.A.DEC BINADEC
BIN2HEX BIN.A.HEX BINAHEX
BIN2OCT BIN.A.OCT BINAOCT
BINOM.DIST DISTR.BINOM.N DIST.BINOM
BINOM.INV INV.BINOM INV.BINOM
BINOMDIST DISTR.BINOM DISTBINOM
CEILING.PRECISE MULTIPLE.SUPERIOR.EXACTE ARRODMULTSUP.PRECIS
CEILING MULTIPLE.SUPERIOR ARRODMULTSUP.XCL
CELL CEL CEL·LA
CHAR CAR CARAC
CHIDIST DISTR.CHI DISTKHI
CHIINV PROVA.CHI.INV INVKHI
CHISQ.DIST DISTR.CHICUAD DIST.KHIQUAD
CHISQ.DIST.RT DISTR.CHICUAD.CD DIST.KHIQUAD.DRETA
CHISQ.INV INV.CHIQUADR CHISQ.INV
CHISQ.INV.RT INV.CHIQUADR.CD INV.KHIQUAD
CHISQ.TEST PROVA.CHIQUADR CHISQ.TEST
CHITEST PROVA.CHI PROVA.KHIQUAD
CHOOSE TRIA TRIA
CLEAN NETEJA NETEJA
CODE CODI CODI
COLUMN COLUMNA COLUMNA
COLUMNS COLUMNES COLUMNES
COMBIN COMBIN COMBINAT
COMPLEX COMPLEJO COMPLEX
CONCATENATE CONCATENA CONCATENA
CONFIDENCE CONFIANÇA CONFIANÇA
CONFIDENCE.NORM INTERVAL.CONFIANÇA.NORM CONFIANÇA.NORM
CONFIDENCE.T INTERVAL.CONFIANÇA.T CONFIANÇA.T
CONVERT CONVERT COVERTEIX_ADD
CORREL COEF.CORREL CORREL
COS COS COS
COSH COSH COSH
COUNT COMPT COMPTA
COUNTA COMPTAA COMPTAA
COUNTBLANK COMPTA.BLANC COMPTABUIDES
COUNTIF COMPTA.SI COMPTASI
COUNTIFS COMPTE.SI.CONJUNT COMPTASICONJUNT
COUPDAYBS CUPON.DIAS.L1 CUPDIAIL
COUPDAYS CUPON.DIAS CUPDIES
COUPDAYSNC CUPON.DIAS.L2 CUPDIESSC
COUPNCD CUPON.FECHA.L2 CUPDSC
COUPNUM CUPON.NUM NOMCUP
COUPPCD CUPON.FECHA.L1 CUPDPC
COVAR COVAR COVAR
COVARIANCE.P COVARIANÇA COVARIANCIA.P
COVARIANCE.S COVARIANÇA.S COVARIANCIA.S
CRITBINOM BINOM.CRIT BINOMCRIT
CUBEKPIMEMBER MEMBREKPICUB n/a
CUBEMEMBER MEMBRECUB n/a
CUBEMEMBERPROPERTY PROPIETATMEMBRECUB n/a
CUBERANKEDMEMBER MEMBRERANGCUB n/a
CUBESET CONJUNTCUB n/a
CUBESETCOUNT COMPTECONJUNTCUB n/a
CUBEVALUE VALORCUB n/a
CUMIPMT PAGO.INT.ENTRE PMTIACUM
CUMPRINC PAGO.PRINC.ENTRE CAPITACUM
DATE DATA DATA
DATEVALUE VALDATA VALORDATA
DAVERAGE BDMITJANA BDMITJANA
DAY DIA DIA
DAYS360 DIES360 DIES360
DB DB DB
DCOUNT BDCOMPT BDCOMPTA
DCOUNTA BDCOMPTAA BDCOMPTAA
DDB DDD BDD
DEC2BIN DEC.A.BIN DECABIN
DEC2HEX DEC.A.HEX DECAHEX
DEC2OCT DEC.A.OCT DECAOCT
DEGREES GRAUS GRAUS
DELTA DELTA DELTA
DEVSQ DESVIA2 QDESV
DGET BDEXTREU BDEXTREU
DISC TASA.DESC DESC
DMAX BDMAX BDMAX
DMIN BDMIN BDMIN
DOLLAR MONEDA MONEDA
DOLLARDE MONEDA.DEC MONEDADE
DOLLARFR MONEDA.FRAC MONEDAFR
DPRODUCT BDPRODUCTE BDPRODUCTE
DSTDEV BDDESVEST BDDESVEST
DSTDEVP BDDESVESTP BDDESVESTP
DSUM BDSUMA BDSUM
DVAR BDVAR BDVAR
DVARP BDVARP BDVARP
EDATE FECHA.MES DATAE
EFFECT INT.EFECTIVO EFFECTIU_ADD
EOMONTH FIN.MES FDMES
ERF FUN.ERROR FER
ERF.PRECISE FUN.ERROR.EXACTE FER.PRECIS
ERFC FUN.ERROR.COMPL FERC
ERFC.PRECISE FUN.ERROR.COMPL.EXACTE FERC.PRECIS
ERROR.TYPE TIPUS.ERROR TIPUS.ERROR
EVEN PARELL PARELL
EXACT IGUAL EXACTE
EXP EXP EXP
EXPON.DIST DISTR.EXP.N DIST.EXPON
EXPONDIST DISTR.EXP DISTEXPON
F.DIST DISTR.F.N DIST.F
F.DIST.RT DISTR.F.CD DISTR.F.DRETA
F.INV INV.F INV.F
F.INV.RT INV.F.CD INV.F.DRETA
F.TEST PROVA.F.N PROVA.F
FACT FACT FACT
FACTDOUBLE FACT.DOBLE DOBLEFACT
FALSE 0 FALS()
FDIST DISTR.F DISTRF
FIND BUSCA TROBA
FINV DISTR.F.INV INVF
FISHER FISHER FISHER
FISHERINV PROVA.FISHER.INV INVFISHER
FIXED DECIMAL FIX
FLOOR.PRECISE MULTIPLE.INFERIOR.EXACTE ARRODMULTINF.PRECIS
FLOOR MULTIPLE.INFERIOR ARRODMULTINF.XCL
FORECAST EXTRAPOLACIO PRONOSTIC
FREQUENCY FREQUENCIA FREQUENCIA
FTEST PROVA.F PROVAF
FV VF VF
FVSCHEDULE VF.PLAN VFBAREM
GAMMA.DIST DISTRIBUCIO.GAMMA DIST.GAMMA
GAMMA.INV INV.GAMMA INV.GAMMA
GAMMADIST DIST.GAMMA DISTGAMMA
GAMMAINV DIST.GAMMA.INV INVGAMMA
GAMMALN GAMMA.LN LNGAMMA
GAMMALN.PRECISE GAMMA.LN.EXACTE LNGAMMA.PRECIS
GCD M.C.D MCD
GEOMEAN MITJANA.GEO MITJANAGEO
GESTEP MAYOR.O.IGUAL MIGRAO
GETPIVOTDATA OBTEN.DADES.DINAMIQUES EXTREUDADESPIVOT
GROWTH CREIXEMENT CREIXEMENT
HARMEAN MITJANA.HARM MITJANAHARM
HEX2BIN HEX.A.BIN HEXABIN
HEX2DEC HEX.A.DEC HEXADEC
HEX2OCT HEX.A.OCT HEXAOCT
HLOOKUP CONSULH CONSULTAH
HOUR HORA HORA
HYPERLINK ENLLAÇ ENLLAÇ
HYPGEOM.DIST DISTR.HIPERGEOM.N DIST.HIPGEOM
HYPGEOMDIST DISTR.HIPERGEOM DISTHIPGEOM
IF SI SI
IFERROR SIERROR SIERROR
IMABS IM.ABS ABSIM
IMAGINARY IMAGINARIO IMAGINARI
IMARGUMENT IM.ANGULO ARGUMENTIM
IMCONJUGATE IM.CONJUGADA CONJUGATIM
IMCOS IM.COS COSIM
IMDIV IM.DIV DIVIM
IMEXP IM.EXP EXPIM
IMLN IM.LN LNIM
IMLOG10 IM.LOG10 LOG10IM
IMLOG2 IM.LOG2 LOG2IM
IMPOWER IM.POT POTENCIAIM
IMPRODUCT IM.PRODUCT PRODUCTEIM
IMREAL IM.REAL REALIM
IMSIN IM.SENO SINIM
IMSQRT IM.RAIZ2 ARRELQIM
IMSUB IM.SUSTR SUBIM
IMSUM IM.SUM SUMAIM
INDEX INDEX INDEX
INDIRECT INDIRECTE INDIRECTE
INFO INFO INFO
INT ENTER ENT
INTERCEPT INTERSECCIO INTERCEPCIO
INTRATE TASA.INT TAXAINT
IPMT PAGI PMTI
IRR TIR TIR
ISBLANK ESBLANC ESBUIDA
ISERR ESERR ESERR
ISERROR ESERROR ESERROR
ISEVEN ES.PAR ESPARELL
ISLOGICAL ESLOGIC ESLOGIC
ISNA ESND ESND
ISNONTEXT ESNOTEXT NOESTEXT
ISNUMBER ESNUM ESNOMBRE
ISODD ES.IMPAR ESSENAR
ISPMT INT.PAG.DIR IPDPE
ISREF ESREF ESREF
ISTEXT ESTEXT ESTEXT
KURT CURTOSI CURT
LARGE MAJOR GRAN
LCM M.C.M MCM
LEFT ESQUERRA ESQUERRA
LEN LLARG LONG
LINEST ESTIMACIO.LINEAL ESTLIN
LN LN LN
LOG LOG LOG
LOG10 LOG10 LOG10
LOGEST ESTIMACIO.LOGARITMICA ESTLOG
LOGINV DISTR.LOG.INV INVLOG
LOGNORM.DIST DISTR.LOGNORM DIST.LOGNORM
LOGNORM.INV INV.LOGNORM INV.LOGNORM
LOGNORMDIST DISTR.LOG.NORM DISTLOGNORM
LOOKUP CONSULTA CONSULTA
LOWER MINUSC MINUSC
MATCH COINCIDEIX COINCIDEIX
MAX MAX MAX
MAXA MAXA MAXA
MDETERM MDETERM DETERMM
MEDIAN MEDIANA MEDIANA
MID MIG MIG
MIN MIN MIN
MINA MINA MINA
MINUTE MINUT MINUT
MINVERSE MINVERSA MINVERSA
MIRR TIRM TIRR
MMULT MMULT MULTM
MOD RESIDU MOD
MODE MODA MODA
MODE.MULT MODA.DIVERSOS MODA.MULT
MODE.SNGL MODA.UN MODA.UN
MONTH MES MES
MROUND REDOND.MULT ARRODM
MULTINOMIAL MULTINOMIAL MULTINOMIAL
N N N
NA ND ND
NEGBINOM.DIST DISTR.NEGBINOM DIST.BINOMNEG
NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST DISTBINOMNEG
NETWORKDAYS.INTL DIES.LAB.INTL DIESFEINERSNETS.INTL
NETWORKDAYS DIAS.LAB DIESFEINERSNETS
NOMINAL TASA.NOMINAL NOMINAL
NORM.DIST DISTR.NORM.N DIST.NORM
NORM.INV INV.NORM INV.NORM
NORM.S.DIST DISTR.NORM.ESTAND.N DIST.NORM.EST
NORM.S.INV INV.NORM.ESTAND INV.NORM.EST
NORMDIST DISTR.NORM DISTNORM
NORMINV DISTR.NORM.INV INVNORM
NORMSDIST DISTR.NORM.ESTAND DISTNORMEST
NORMSINV DISTR.NORM.ESTAND.INV INVNORMEST
NOT NO NO
NOW ACTUAL ARA
NPER NPER NPER
NPV VAN VNA
OCT2BIN OCT.A.BIN OCTABIN
OCT2DEC OCT.A.DEC OCTADEC
OCT2HEX OCT.A.HEX OCTAHEX
ODD SENAR SENAR
ODDFPRICE PRECIO.PER.IRREGULAR.1 PREUPIRR
ODDFYIELD RENDTO.PER.IRREGULAR.1 RENDIMPIRR
ODDLPRICE PRECIO.PER.IRREGULAR.2 PREUUIRR
ODDLYIELD RENDTO.PER.IRREGULAR.2 RENDIMUIRR
OFFSET DESPLAÇAMENT DESPLAÇAMENT
OR O O
PEARSON PEARSON PEARSON
PERCENTILE.EXC PERCENTIL.EXC PERCENTIL.EXC
PERCENTILE.INC PERCENTIL.INC PERCENTIL.INC
PERCENTILE PERCENTIL PERCENTIL
PERCENTRANK.EXC RANG.PERCENTIL.EXC RANG.PERCENT.EXC
PERCENTRANK.INC RANG.PERCENTIL.INC RANG.PERCENT.INC
PERCENTRANK RANG.PERCENTIL ORDREPERCENTUAL
PERMUT PERMUTACIO PERMUTACIO
PI PI PI
PMT PAGAMENT PMT
POISSON POISSON POISSON
POISSON.DIST DISTR.POISSON DIST.POISSON
POWER POTENCIA POTENCIA
PPMT PAGPRIN PMTP
PRICE PRECIO PREU
PRICEDISC PRECIO.DESCUENTO PREUDESC
PRICEMAT PRECIO.VENCIMIENTO PREUVEN
PROB PROBABILITAT PROB
PRODUCT PRODUCTE PRODUCTE
PROPER NOMPROPI INICIALMAJUSC
PV VP VA
QUARTILE.EXC QUARTI.EXC QUARTIL.EXC
QUARTILE.INC CUARTI.INC CUARTIL.INC
QUARTILE QUARTI QUARTIL
QUOTIENT COCIENTE QUOCIENT
RADIANS RADIANS RADIANS
RAND ALEAT ALEAT
RANDBETWEEN ALEATORIO.ENTRE ALEATENTRE
RANK.AVG JERARQUIA.MITJANA RANG.MITJANA
RANK.EQ JERARQUIA.EQV RANG.EQ
RANK JERARQUIA ORDRE
RATE TAXA TAXA
RECEIVED CANTIDAD.RECIBIDA REBUT
REPLACE REEMPLAÇA REEMPLAÇA
REPT REPETEIX REPT
RIGHT DRETA DRETA
ROMAN NUMERO.ROMA ROMA
ROUND ARRODONEIX ARROD
ROUNDDOWN ARRODONEIX.MENYS ARRODAVALL
ROUNDUP ARRODONEIX.MES ARRODAMUNT
ROW FILA FILA
ROWS FILES FILES
RSQ COEF.QUADRAT RQUAD
RTD RDTR n/a
SEARCH CERCAR CERCA
SECOND SEGON SEGON
SERIESSUM SUMA.SERIES SUMASERIES
SIGN SIGNE SIGNE
SIN SIN SIN
SINH SINH SINH
SKEW BIAIX ASIM
SLN SLN LNR
SLOPE PENDENT PENDENT
SMALL MENOR PETIT
SQRT ARREL ARRELQ
SQRTPI RAIZ2PI ARRELQPI
STANDARDIZE NORMALITZA ESTANDARDITZA
STDEV.P DESVEST.P DESVEST.P
STDEV.S DESVEST.M DESVEST.S
STDEV DESVEST DESVEST
STDEVA DESVESTA DESVESTA
STDEVP DESVESTP DESVESTP
STDEVPA DESVESTPA DESVESTPA
STEYX ERROR.TIPIC.XY ERRTIPYX
SUBSTITUTE SUBSTITUEIX SUBSTITUEIX
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
SUM SUMA SUMA
SUMIF SUMA.SI SUMASI
SUMIFS SUMA.SI.CONJUNT SUMASICONJUNT
SUMPRODUCT SUMAPRODUCTE SUMAPRODUCTE
SUMSQ SUMA.QUADRATS SUMAQUAD
SUMX2MY2 SUMAX2MENYSY2 SUMAX2MENYSY2
SUMX2PY2 SUMAX2MESY2 SUMAX2MESY2
SUMXMY2 SUMAXMENYSY2 SUMAXMENYSY2
SYD DMA DTA
T.DIST DISTR.T.N DIST.T
T.DIST.2T DISTR.T.2C DIST.T.BILATERAL
T.DIST.RT DISTR.T.CD DIST.T.DRETA
T.INV INV.T INV.T
T.INV.2T INV.T.2C INV.T.BILATERAL
T.TEST PROVAT PROVA.T
T T T
TAN TAN TAN
TANH TANH TANH
TBILLEQ LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO QLLETRAT
TBILLPRICE LETRA.DE.TES.PRECIO PREULLETRAT
TBILLYIELD LETRA.DE.TES.RENDTO RENDIMLLETRAT
TDIST DISTR.T DISTT
TEST TEST TEST
TEXT TEXT TEXT
TIME TEMPS HORADEC
TIMEVALUE VALHORA VALORHORA
TINV DISTR.T.INV INVT
TODAY AVUI AVUI
TRANSPOSE TRANSPOSA TRANSPOSA
TREND TENDENCIA TENDENCIA
TRIM RETALLA RETALLA
TRIMMEAN MITJANA.ACOTADA MITJTRUNC
TRUE 1 CERT()
TRUNC TRUNC TRUNCA
TTEST PROV.T PROVAT
TYPE TIPUS TIPUS
UPPER MAJUSC MAJUSC
VALUE VALOR VALOR
VAR.P VAR.P VAR.P
VAR.S VAR.M VAR.S
VAR VAR VAR
VARA VARA VARA
VARP VARP VARP
VARPA VARPA VARPA
VDB DVS BDV
VLOOKUP CONSULV CONSULTAV
WEEKDAY DIASETM DIASETMANA
WEEKNUM NUM.DE.SEMANA NUMSETMANA
WEIBULL.DIST DISTR.WEIBULL DIST.WEIBULL
WORKDAY.INTL DIA.LAB.INTL DIAFEINER.INTL
WORKDAY DIA.LAB DIAFEINER
XIRR TIR.NO.PER TIRX
XNPV VNA.NO.PER VNAX
YEAR ANY ANY
YEARFRAC FRAC.AÑO FRACANY
YIELD RENDTO RENDIM
YIELDDISC RENDTO.DESC RENDIMDESC
YIELDMAT RENDTO.VENCTO RENDIMVEN
Z.TEST PROVAZ PROVA.Z
ZTEST PROV.Z PROVAZ

Si us pica la curiositat, 32 funcions en català encara no s'han traduït del castellà a l'Excel i només 2 a LibreOffice.
inglés a catalán english to catalan

keywords: excel, libreoffice, calc, microsoft, office, funcions, traducció, anglès, english, català, catalan