Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome funcions-excel-es-ca

Llistat de funcions traduïdes del castellà al català per Microsoft Office Excel i LibreOffice Calc

Ja fa un temps que vaig començar a migrar de les interfícies en anglès o castellà cap al català. En algunes aplicacions no hi ha va haver cap problema, ja que els menús seguien quedant en la mateixa posició, però n’hi va haver una en particular que em va requerir una mica més d’esforç. Per motius de feina i domèstics sóc un enamorat dels llibres de càlcul (de veritat, no sé que faria sense ells). El fet de canviar la llengua implica que totes les funcions internes del full de càlcul també es traduiran i per tant tota la feina feta fins al moment (memoritzar unes quantes de les quasi 400 funcions que n’hi ha) s’hauria de tornar a repetir.
Ja portava un temps pensant en publicar una taula que relacionés totes les funcions d’Excel en castellà amb les seves homòlegues en català, tant per MS Excel com per LibreOffice Calc. Vaig buscar pel web alguna cosa similar, però no vaig trobar res que fos de consulta ràpida. Així que si com jo, us heu decidit a mudar d’interfície, aquí us deixo la taula / llista / llistat de funcions que us servirà de pedra de Rosseta, salvant les distàncies, és clar ;). Espero que us serveixi!!.

Nota1: Les funcions remarcades en vermell (o taronja) són per identificar quines són les funcions que MS (o LibreOffice) encara no ha traduit al català i segueixen utilitzant la versió en castellà.
Nota2: Qualsevol errada que trobeu si us plau feu-la constar als comentaris i la revisaré.

EXCEL 2010 LibreOffice Calc
Castellà Català Català
ABS ABS ABS
ACOS ACOS ACOS
ACOSH ACOSH ACOSH
AGREGAR VALOR.AFEGIT AGREGAT
AHORA ACTUAL ARA
ALEATORIO ALEAT ALEAT
ALEATORIO.ENTRE ALEATORIO.ENTRE ALEATENTRE
AMORTIZ.LIN AMORTIZ.LIN CLINAMOR
AMORTIZ.PROGRE AMORTIZ.PROGRE CDECRAMOR
AÑO ANY ANY
AREAS AREES AREES
ASENO ASIN ASIN
ASENOH ASINH ASINH
ATAN ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH ATANH
BDCONTAR BDCOMPT BDCOMPTA
BDCONTARA BDCOMPTAA BDCOMPTAA
BDDESVEST BDDESVEST BDDESVEST
BDDESVESTP BDDESVESTP BDDESVESTP
BDEXTRAER BDEXTREU BDEXTREU
BDMAX BDMAX BDMAX
BDMIN BDMIN BDMIN
BDPRODUCTO BDPRODUCTE BDPRODUCTE
BDPROMEDIO BDMITJANA BDMITJANA
BDSUMA BDSUMA BDSUM
BDVAR BDVAR BDVAR
BDVARP BDVARP BDVARP
BESSELI BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY BESSELY
BIN.A.DEC BIN.A.DEC BINADEC
BIN.A.HEX BIN.A.HEX BINAHEX
BIN.A.OCT BIN.A.OCT BINAOCT
BINOM.CRIT BINOM.CRIT BINOMCRIT
BUSCAR CONSULTA CONSULTA
BUSCARH CONSULH CONSULTAH
BUSCARV CONSULV CONSULTAV
CANTIDAD.RECIBIDA CANTIDAD.RECIBIDA REBUT
CARACTER CAR CARAC
CELDA CEL CEL·LA
COCIENTE COCIENTE QUOCIENT
CODIGO CODI CODI
COEF.DE.CORREL COEF.CORREL CORREL
COEFICIENTE.ASIMETRIA</font> BIAIX ASIM
COEFICIENTE.R2 COEF.QUADRAT RQUAD
COINCIDIR COINCIDEIX COINCIDEIX
COLUMNA COLUMNA COLUMNA
COLUMNAS COLUMNES COLUMNES
COMBINAT COMBIN COMBINAT
COMPLEJO COMPLEJO COMPLEX
CONCATENAR CONCATENA CONCATENA
CONJUNTOCUBO CONJUNTCUB n/a
CONTAR COMPT COMPTA
CONTAR.BLANCO COMPTA.BLANC COMPTABUIDES
CONTAR.SI COMPTA.SI COMPTASI
CONTAR.SI.CONJUNTO COMPTE.SI.CONJUNT COMPTASICONJUNT
CONTARA COMPTAA COMPTAA
CONVERTIR CONVERT COVERTEIX_ADD
COS COS COS
COSH COSH COSH
COVAR COVAR COVAR
COVARIANCE.P COVARIANÇA COVARIANCIA.P
COVARIANZA.M COVARIANÇA.S COVARIANCIA.S
CRECIMIENTO CREIXEMENT CREIXEMENT
CUARTIL QUARTI QUARTIL
CUARTIL.EXC QUARTI.EXC QUARTIL.EXC
CUARTIL.INC CUARTI.INC CUARTIL.INC
CUPON.DIAS CUPON.DIAS CUPDIES
CUPON.DIAS.L1 CUPON.DIAS.L1 CUPDIAIL
CUPON.DIAS.L2 CUPON.DIAS.L2 CUPDIESSC
CUPON.FECHA.L1 CUPON.FECHA.L1 CUPDPC
CUPON.FECHA.L2 CUPON.FECHA.L2 CUPDSC
CUPON.NUM CUPON.NUM NOMCUP
CURTOSIS CURTOSI CURT
DB DB DB
DDB DDD BDD
DEC.A.BIN DEC.A.BIN DECABIN
DEC.A.HEX DEC.A.HEX DECAHEX
DEC.A.OCT DEC.A.OCT DECAOCT
DECIMAL DECIMAL FIX
DELTA DELTA DELTA
DERECHA DRETA DRETA
DESREF DESPLAÇAMENT DESPLAÇAMENT
DESVEST DESVEST DESVEST
DESVEST.M DESVEST.M DESVEST.S
DESVEST.P DESVEST.P DESVEST.P
DESVESTA DESVESTA DESVESTA
DESVESTP DESVESTP DESVESTP
DESVESTPA DESVESTPA DESVESTPA
DESVIA2 DESVIA2 QDESV
DESVPROM DESVMITJ DESVMITJ
DIA DIA DIA
DIA.LAB DIA.LAB DIAFEINER
DIA.LAB.INTL DIA.LAB.INTL DIAFEINER.INTL
DIAS.LAB DIAS.LAB DIESFEINERSNETS
DIAS.LAB.INTL DIES.LAB.INTL DIESFEINERSNETS.INTL
DIAS360 DIES360 DIES360
DIASEM DIASETM DIASETMANA
DIRECCION ADREÇA ADREÇA
DISTR.BETA DIST.BETA DISTBETA
DISTR.BETA.INV DISTR.BETA.INV INVBETA
DISTR.BETA.N DISTRIBUCIO.BETA DIST.BETA
DISTR.BINOM DISTR.BINOM DISTBINOM
DISTR.BINOM.N DISTR.BINOM.N DIST.BINOM
DISTR.CHI DISTR.CHI DISTKHI
DISTR.CHICUAD DISTR.CHICUAD DIST.KHIQUAD
DISTR.CHICUAD.CD DISTR.CHICUAD.CD DIST.KHIQUAD.DRETA
DISTR.EXP DISTR.EXP DISTEXPON
DISTR.EXP.N DISTR.EXP.N DIST.EXPON
DISTR.F DISTR.F DISTRF
DISTR.F.CD DISTR.F.CD DISTR.F.DRETA
DISTR.F.INV DISTR.F.INV INVF
DISTR.F.N DISTR.F.N DIST.F
DISTR.GAMMA DIST.GAMMA DISTGAMMA
DISTR.GAMMA.INV DIST.GAMMA.INV INVGAMMA
DISTR.GAMMA.N DISTRIBUCIO.GAMMA DIST.GAMMA
DISTR.HIPERGEOM DISTR.HIPERGEOM DISTHIPGEOM
DISTR.HIPERGEOM.N DISTR.HIPERGEOM.N DIST.HIPGEOM
DISTR.LOG.INV DISTR.LOG.INV INVLOG
DISTR.LOG.NORM DISTR.LOG.NORM DISTLOGNORM
DISTR.LOGNORM DISTR.LOGNORM DIST.LOGNORM
DISTR.NORM DISTR.NORM DISTNORM
DISTR.NORM.ESTAND DISTR.NORM.ESTAND DISTNORMEST
DISTR.NORM.ESTAND.INV DISTR.NORM.ESTAND.INV INVNORMEST
DISTR.NORM.ESTAND.N DISTR.NORM.ESTAND.N DIST.NORM.EST
DISTR.NORM.INV DISTR.NORM.INV INVNORM
DISTR.NORM.N DISTR.NORM.N DIST.NORM
DISTR.T DISTR.T DISTT
DISTR.T.2C DISTR.T.2C DIST.T.BILATERAL
DISTR.T.CD DISTR.T.CD DIST.T.DRETA
DISTR.T.INV DISTR.T.INV INVT
DISTR.T.N DISTR.T.N DIST.T
DISTR.WEIBULL DISTR.WEIBULL DIST.WEIBULL
DVS DVS BDV
ELEGIR TRIA TRIA
ENCONTRAR BUSCA TROBA
ENTERO ENTER ENT
ERROR.TIPICO.XY ERROR.TIPIC.XY ERRTIPYX
ES.IMPAR ES.IMPAR ESSENAR
ES.PAR ES.PAR ESPARELL
ESBLANCO ESBLANC ESBUIDA
ESERR ESERR ESERR
ESERROR ESERROR ESERROR
ESLOGICO ESLOGIC ESLOGIC
ESNOD ESND ESND
ESNOTEXTO ESNOTEXT NOESTEXT
ESNUMERO ESNUM ESNOMBRE
ESPACIOS RETALLA RETALLA
ESREF ESREF ESREF
ESTEXTO ESTEXT ESTEXT
ESTIMACION.LINEAL ESTIMACIO.LINEAL ESTLIN
ESTIMACION.LOGARITMICA ESTIMACIO.LOGARITMICA ESTLOG
EXP EXP EXP
FALSO FALS FALS
EXTRAE MIG MIG
FACT FACT FACT
FACT.DOBLE FACT.DOBLE DOBLEFACT
FECHA DATA DATA
FECHA.MES FECHA.MES DATAE
FECHANUMERO VALDATA VALORDATA
FILA FILA FILA
FILAS FILES FILES
FIN.MES FIN.MES FDMES
FISHER FISHER FISHER
FRAC.AÑO FRAC.AÑO FRACANY
FRECUENCIA FREQUENCIA FREQUENCIA
FUN.ERROR FUN.ERROR FER
FUN.ERROR.COMPL FUN.ERROR.COMPL FERC
FUN.ERROR.COMPL.EXACTO FUN.ERROR.COMPL.EXACTE FERC.PRECIS
FUN.ERROR.EXACTO FUN.ERROR.EXACTE FER.PRECIS
GAMMA.LN GAMMA.LN LNGAMMA
GAMMA.LN.EXACTO GAMMA.LN.EXACTE LNGAMMA.PRECIS
GRADOS GRAUS GRAUS
HALLAR CERCAR CERCA
HEX.A.BIN HEX.A.BIN HEXABIN
HEX.A.DEC HEX.A.DEC HEXADEC
HEX.A.OCT HEX.A.OCT HEXAOCT
HIPERVINCULO ENLLAÇ ENLLAÇ
HORA HORA HORA
HORANUMERO VALHORA VALORHORA
HOY AVUI AVUI
IGUAL IGUAL EXACTE
IM.ABS IM.ABS ABSIM
IM.ANGULO IM.ANGULO ARGUMENTIM
IM.CONJUGADA IM.CONJUGADA CONJUGATIM
IM.COS IM.COS COSIM
IM.DIV IM.DIV DIVIM
IM.EXP IM.EXP EXPIM
IM.LN IM.LN LNIM
IM.LOG10 IM.LOG10 LOG10IM
IM.LOG2 IM.LOG2 LOG2IM
IM.POT IM.POT POTENCIAIM
IM.PRODUCT IM.PRODUCT PRODUCTEIM
IM.RAIZ2 IM.RAIZ2 ARRELQIM
IM.REAL IM.REAL REALIM
IM.SENO IM.SENO SINIM
IM.SUM IM.SUM SUMAIM
IM.SUSTR IM.SUSTR SUBIM
IMAGINARIO IMAGINARIO IMAGINARI
IMPORTARDATOSDINAMICOS OBTEN.DADES.DINAMIQUES EXTREUDADESPIVOT
INDICE INDEX INDEX
INDIRECTO INDIRECTE INDIRECTE
INFO INFO INFO
INT.ACUM INT.ACUM INTCOMP
INT.ACUM.V INT.ACUM.V INTCOMPV
INT.EFECTIVO INT.EFECTIVO EFFECTIU_ADD
INT.PAGO.DIR INT.PAG.DIR IPDPE
INTERSECCION.EJE INTERSECCIO INTERCEPCIO
INTERVALO.CONFIANZA CONFIANÇA CONFIANÇA
INTERVALO.CONFIANZA.NORM INTERVAL.CONFIANÇA.NORM CONFIANÇA.NORM
INTERVALO.CONFIANZA.T INTERVAL.CONFIANÇA.T CONFIANÇA.T
INV.BETA.N INV.BETA INV.BETA
INV.BINOM INV.BINOM INV.BINOM
INV.CHICUAD INV.CHIQUADR CHISQ.INV
INV.CHICUAD.CD INV.CHIQUADR.CD INV.KHIQUAD
INV.F INV.F INV.F
INV.F.CD INV.F.CD INV.F.DRETA
INV.GAMMA INV.GAMMA INV.GAMMA
INV.LOGNORM INV.LOGNORM INV.LOGNORM
INV.NORM INV.NORM INV.NORM
INV.NORM.ESTAND INV.NORM.ESTAND INV.NORM.EST
INV.T INV.T INV.T
INV.T.2C INV.T.2C INV.T.BILATERAL
IZQUIERDA ESQUERRA ESQUERRA
JERARQUIA JERARQUIA ORDRE
JERARQUIA.EQV JERARQUIA.EQV RANG.EQ
JERARQUIA.MEDIA JERARQUIA.MITJANA RANG.MITJANA
K.ESIMO.MAYOR MAJOR GRAN
K.ESIMO.MENOR MENOR PETIT
LARGO LLARG LONG
LETRA.DE.TES.PRECIO LETRA.DE.TES.PRECIO PREULLETRAT
LETRA.DE.TES.RENDTO LETRA.DE.TES.RENDTO RENDIMLLETRAT
LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO QLLETRAT
LIMPIAR NETEJA NETEJA
LN LN LN
LOG LOG LOG
LOG10 LOG10 LOG10
M.C.D M.C.D MCD
M.C.M M.C.M MCM
MAX MAX MAX
MAXA MAXA MAXA
MAYOR.O.IGUAL MAYOR.O.IGUAL MIGRAO
MAYUSC MAJUSC MAJUSC
MDETERM MDETERM DETERMM
MEDIA.ACOTADA MITJANA.ACOTADA MITJTRUNC
MEDIA.ARMO MITJANA.HARM MITJANAHARM
MEDIA.GEOM MITJANA.GEO MITJANAGEO
MEDIANA MEDIANA MEDIANA
MES MES MES
MIEMBROCUBO MEMBRECUB n/a
MIEMBROKPICUBO MEMBREKPICUB n/a
MIEMBRORANGOCUBO MEMBRERANGCUB n/a
MIN MIN MIN
MINA MINA MINA
MINUSC MINUSC MINUSC
MINUTO MINUT MINUT
MINVERSA MINVERSA MINVERSA
MMULT MMULT MULTM
MODA MODA MODA
MODA.UNO MODA.UN MODA.UN
MODA.VARIOS MODA.DIVERSOS MODA.MULT
MONEDA MONEDA MONEDA
MONEDA.DEC MONEDA.DEC MONEDADE
MONEDA.FRAC MONEDA.FRAC MONEDAFR
MULTINOMIAL MULTINOMIAL MULTINOMIAL
MULTIPLO.INFERIOR MULTIPLE.INFERIOR ARRODMULTINF.XCL
MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO MULTIPLE.INFERIOR.EXACTE ARRODMULTINF.PRECIS
MULTIPLO.SUPERIOR MULTIPLE.SUPERIOR ARRODMULTSUP.XCL
MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO MULTIPLE.SUPERIOR.EXACTE ARRODMULTSUP.PRECIS
N N N
NEGBINOM.DIST DISTR.NEGBINOM DIST.BINOMNEG
NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST DISTBINOMNEG
NO NO NO
NOD ND ND
NOMPROPIO NOMPROPI INICIALMAJUSC
NORMALIZACION NORMALITZA ESTANDARDITZA
NPER NPER NPER
NSHORA TEMPS HORADEC
NUM.DE.SEMANA NUM.DE.SEMANA NUMSETMANA
NUMERO.ROMANO NUMERO.ROMA ROMA
O O O
OCT.A.BIN OCT.A.BIN OCTABIN
OCT.A.DEC OCT.A.DEC OCTADEC
OCT.A.HEX OCT.A.HEX OCTAHEX
PAGO PAGAMENT PMT
PAGO.INT.ENTRE PAGO.INT.ENTRE PMTIACUM
PAGO.PRINC.ENTRE PAGO.PRINC.ENTRE CAPITACUM
PAGOINT PAGI PMTI
PAGOPRIN PAGPRIN PMTP
PEARSON PEARSON PEARSON
PENDIENTE PENDENT PENDENT
PERCENTIL PERCENTIL PERCENTIL
PERCENTIL.EXC PERCENTIL.EXC PERCENTIL.EXC
PERCENTIL.INC PERCENTIL.INC PERCENTIL.INC
PERMUTACIONES PERMUTACIO PERMUTACIO
PI PI PI
POISSON POISSON POISSON
POISSON.DIST DISTR.POISSON DIST.POISSON
POTENCIA POTENCIA POTENCIA
PRECIO PRECIO PREU
PRECIO.DESCUENTO PRECIO.DESCUENTO PREUDESC
PRECIO.PER.IRREGULAR.1 PRECIO.PER.IRREGULAR.1 PREUPIRR
PRECIO.PER.IRREGULAR.2 PRECIO.PER.IRREGULAR.2 PREUUIRR
PRECIO.VENCIMIENTO PRECIO.VENCIMIENTO PREUVEN
PROBABILIDAD PROBABILITAT PROB
PRODUCTO PRODUCTE PRODUCTE
PROMEDIO MITJANA MITJANA
PROMEDIO.SI MITJANA.SI MITJANASI
PROMEDIO.SI.CONJUNTO MITJANA.SI.CONJUNT MITJANASICONJUNT
PROMEDIOA MITJANAA MITJANAA
PRONOSTICO EXTRAPOLACIO PRONOSTIC
PROPIEDADMIEMBROCUBO PROPIETATMEMBRECUB n/a
PRUEBA.CHI PROVA.CHI PROVA.KHIQUAD
PRUEBA.CHI.INV PROVA.CHI.INV INVKHI
PRUEBA.CHICUAD PROVA.CHIQUADR CHISQ.TEST
PRUEBA.F PROVA.F PROVAF
PRUEBA.F.N PROVA.F.N PROVA.F
PRUEBA.FISHER.INV PROVA.FISHER.INV INVFISHER
PRUEBA.T PROV.T PROVAT
PRUEBA.T.N PROVAT PROVA.T
PRUEBA.Z PROV.Z PROVAZ
PRUEBA.Z.N PROVAZ PROVA.Z
RADIANES RADIANS RADIANS
RAIZ ARREL ARRELQ
RAIZ2PI RAIZ2PI ARRELQPI
RANGO.PERCENTIL RANG.PERCENTIL ORDREPERCENTUAL
RANGO.PERCENTIL.EXC RANG.PERCENTIL.EXC RANG.PERCENT.EXC
RANGO.PERCENTIL.INC RANG.PERCENTIL.INC RANG.PERCENT.INC
RDTR RDTR n/a
RECUENTOCONJUNTOCUBO COMPTECONJUNTCUB n/a
REDOND.MULT REDOND.MULT ARRODM
REDONDEA.IMPAR SENAR SENAR
REDONDEA.PAR PARELL PARELL
REDONDEAR ARRODONEIX ARROD
REDONDEAR.MAS ARRODONEIX.MES ARRODAMUNT
REDONDEAR.MENOS ARRODONEIX.MENYS ARRODAVALL
REEMPLAZAR REEMPLAÇA REEMPLAÇA
RENDTO RENDTO RENDIM
RENDTO.DESC RENDTO.DESC RENDIMDESC
RENDTO.PER.IRREGULAR.1 RENDTO.PER.IRREGULAR.1 RENDIMPIRR
RENDTO.PER.IRREGULAR.2 RENDTO.PER.IRREGULAR.2 RENDIMUIRR
RENDTO.VENCTO RENDTO.VENCTO RENDIMVEN
REPETIR REPETEIX REPT
RESIDUO RESIDU MOD
SEGUNDO SEGON SEGON
SENO SIN SIN
SENOH SINH SINH
SI SI SI
SI.ERROR SIERROR SIERROR
SIGNO SIGNE SIGNE
SLN SLN LNR
SUBTOTALES SUBTOTAL SUBTOTAL
SUMA SUMA SUMA
SUMA.CUADRADOS SUMA.QUADRATS SUMAQUAD
SUMA.SERIES SUMA.SERIES SUMASERIES
SUMAPRODUCTO SUMAPRODUCTE SUMAPRODUCTE
SUMAR.SI SUMA.SI SUMASI
SUMAR.SI.CONJUNTO SUMA.SI.CONJUNT SUMASICONJUNT
SUMAX2MASY2 SUMAX2MESY2 SUMAX2MESY2
SUMAX2MENOSY2 SUMAX2MENYSY2 SUMAX2MENYSY2
SUMAXMENOSY2 SUMAXMENYSY2 SUMAXMENYSY2
SUSTITUIR SUBSTITUEIX SUBSTITUEIX
SYD DMA DTA
T T T
TAN TAN TAN
TANH TANH TANH
TASA TAXA TAXA
TASA.DESC TASA.DESC DESC
TASA.INT TASA.INT TAXAINT
TASA.NOMINAL TASA.NOMINAL NOMINAL
TENDENCIA TENDENCIA TENDENCIA
TEST TEST TEST
TEXTO TEXT TEXT
TEXTOBAHT TEXTBAHT BAHTTEXT
TIPO TIPUS TIPUS
TIPO.DE.ERROR TIPUS.ERROR TIPUS.ERROR
TIR TIR TIR
TIR.NO.PER TIR.NO.PER TIRX
TIRM TIRM TIRR
TRANSPONER TRANSPOSA TRANSPOSA
TRUNCAR TRUNC TRUNCA
VA VP VA
VALOR VALOR VALOR
VALORCUBO VALORCUB n/a
VAR VAR VAR
VAR.P VAR.P VAR.P
VAR.S VAR.M VAR.S
VARA VARA VARA
VARP VARP VARP
VARPA VARPA VARPA
VF VF VF
VF.PLAN VF.PLAN VFBAREM
VNA VAN VNA
VERDADERO CERT CERT
VNA.NO.PER VNA.NO.PER VNAX
Y I I

Si us pica la curiositat, 32 funcions en català encara no s'han traduït del castellà a l'Excel i només 2 a LibreOffice.
español a catalán español a català espanyol a català

keywords: excel, libreoffice, calc, microsoft, office, funcions, traducció, castellà, castellano, español, spanish, català, catalán