Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

caHome residus-domèstics-part1

De mitjana, quants residus genera cada català durant un any?

Cada dia tenim camions que transporten les nostres deixalles des dels contenidors fins als abocadors o centres de reciclatge. Un cop allà, seran tractades per ser transformades, reutilitzades o emmagatzemades. Aquesta manera despreocupada d’interactuar amb allò que generem ens fa immunes, inconscients i/o ignorants de les conseqüències a llarg termini del nivell de consum amb el que ens hem aconstumat a viure. La dada curiosa de tot això és que cada cop consumim més (en comparació, per exemple, a fa 25 o 50 anys) degut a la globalització, el foment del consum i l’augment del poder adquisitiu de la nostra societat i no per això hauria de significar que generem més “rebuig” (contenidor gris) ja que també hem creat noves tècniques de reciclatge que fan que no totes les deixalles acabin als abocadors. El problema de tot això, però, està en que no totes les persones estan concienciades amb això del reciclatge i encara tenim una part de la població que no fa classificació de residus a casa, perquè no hi creu o no li afecta o simplement es mira les conseqüències (per a nosaltres els humans) a curt termini i ho llença tot al contenidor gris.

Contingut: Abocador de Coll Cardús. Source: Imatge cedida al diari naciódigital.cat Abocador. Source: Xavier Jubierre

Al web de l’ARC (Agència Catalana de Residus) hi ha moltíssima informació interessant (estadístiques, gràfiques, reglamentacions, gestió de residus,..) que ens pot ajudar a entendre que fem aquí a casa nostra. En aquest pdf hi trobareu un resum de la gestió dels residus municipals de l’any 2015 (el document es va crear al Juliol del 2016). Segons aquest document, durant l’any 2015 es van generar a Catalunya un total de 3,7 milions de tones de residus municipals, dels quals un 61% pertany a rebuig que va acabar a l’abocador o incinerat i la resta, un 39% pertany a recollida selectiva (molt per sota d’altres paisos europeus com Alemanya que es situa al voltant del 70%). Per cada català això equivaldria a 1,35kg per persona que si ho parem a pensar podria semblar molt, però a part que això és una mitjana de tota la població, aquí no només has de comptar el que llencem als contenidors, si no també s’hi sumen altres deixalles generades per comerços, oficines i serveis… us deixo a continuació la definició de l’ARC:

Es consideren residus municipals, d’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.
Un subgrup d’aquests residus el constitueixen els residus comercials, definits com aquells residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquest subgrup, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals.

Com a curiositat, aquí teniu l’històric dels últims 20 anys (1995 - 2015) de la generació de residus municipals (RM) a Catalunya. És interessant veure com “la crisi” que va comportar la reducció del consum va també afavorir, com és lògic, a la reducció dels residus municipals:

Contingut: Històric 1995-2015 residus municipals Catalunya. Source: Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat

Amb tot això, la pregunta inicial de “De mitjana, quants residus genera cada català durant un any?” queda resposta, però encara podem anar una mica més enllà i preguntar-nos, “Quants residus generem a casa durant un any?”, sense mitjanes. Realment, la resposta no l’he pogut trobar perquè bàsicament depèn molt de cada unitat familiar. Si que és cert que hi ha afirmacions genèriques en alguns webs que deuen provenir d’estudis que no he trobat, però que coincideixen, més o menys, entre elles. A la següent entrada del blog publicaré un estudi fet a casa per nosaltres on veurem quin percentatge representa cada fracció de residus.

keywords: mitjana, català, any, 2015, quantitat, residus, generació, any, familia, casa, rebuig, contenidor, gris, orgànic, marró, vidre, verd, plàstic, envasos, groc, paper, cartró, verd, oli, punt verd, ARC, agència, catalana, residus