Diccionari.cat
Optimot, consultes lingüístiques

Contingut: vista del tacòmetre digital. Source: Momex.cat

Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 1 - Introducció)

A l’hora de conduir un vehicle a tots ens venen al cap com a mínim un parell d’indicadors bàsics que ens donen una idea de la velocitat i de les revolucions (rpm) del motor. En camions o cotxes és habitual trobar molta més informació al quadre d’instruments, però, en una moto, generalment per motius d’espai, això va una mica més comprimit. Si bé hi ha models que incorporen els dos rellotges de velocitat i rpm, alguns els fusionen i passen a tenir un rellotge de rpm i un LCD on es mostra la velocitat.
Quan passem a motos més econòmiques o a motors que no es revolucionen molt, la cosa es simplifica bastant. Els indicadors d’una Harley Davidson Sportster són molt bàsics. Consten d’un rellotge on s’indica la velocitat, uns quants testimonis lluminosos (benzina, avís d’error de motor,…) i un petit display LCD per mostrar els km totals, dos parcials i l’hora.

Contingut: HD Sportster velocímetre. Source: Momex.cat
Per a una persona obsessiva del control com jo, això obviament no era suficient, així que vaig proposar-me a llarg termini (gairebé 4 anys) dissenyar algun giny que em proporcionés un mínim d'informació extra; revolucions motor i quina marxa portava engranada (1).

L'electrònica era una cosa pendent a la meva checklist així que vaig proposar-me anar per feina. Com bàsicament tot el que he aprés prové del codi obert / programari lliure (open source en anglés) i gràcies al moviment cultural del coneixement lliure vaig decidir fer aquest blog per retornar a la comunitat tot allò que he aprés.
Dividiré aquest projecte en 15 parts, on aniré introduint els passos que he seguit, els circuits i esquemàtics, els codis, els dissenys, etc.

Part 1 - Introducció
Part 2 - Bus de dades i sensors
Part 3 - Harley Davidson i SAE J1850 VPW
Part 4 - Missatges al bus
Part 5 - Anàlisi del mercat
Part 6 - Disseny i funcions
Part 7 - Components
Part 8 - Esquemàtic i BOM
Part 9 - Disseny de la PCB
Part 10 - Evolució dels prototips
Part 11 - Codi font i llibreries
Part 12 - Disseny de la carcassa i suports
Part 13 - Cablejat i instal·lació a la moto
Part 14 - Resultat final i vídeos
Part 15 - Problemes durant el projecte i millores

(1) No us ha passat mai d'anar en 5ena i voler pujar una marxa més?

Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 2 - Bus de dades i sensors)

Índex de projecte:
Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

En aquesta segona part ens centrarem en l’eléctrònica de la moto i en saber què podem i què no podem utilitzar.
Pràcticament tots els vehicles d’avui dia amb un mínim de tecnologia porten un bus de dades que connecta les diferents unitats de control que existeixen. L’avantatge és ben evident, si cadascuna de les unitats de control tingués els seus propis sensors, el vehicle pesaria i costaria molt i hi hauria sensors repetits… Amb un bus de dades, cada unitat de control pot tenir un mínim de sensors associats a ella, compartir la informació mitjançant aquest bus i en cas de què necessiti més informació, pot trobar-la allà.

...Seguiu llegint

Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 3 - Harley Davidson i SAE J1850 VPW)

Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

La manera curta i millor d’entendre aquest protocol és llegint aquest document (en anglès). La manera llarga és llegint directament la SAE J1850. De totes maneres, tot seguit resumiré els punts bàsics que s’han d’entendre per a poder programar un codi per rebre i interpretar els missatges de l’ECU motor.

D’acord amb l’estandard SAE J1850 VPW, a la moto tindrem un sol cable per on circularà la informació en funció d’uns nivells de voltatge i d’un temps de transmissió. Els nivells són:

 • Passiu: 0 - 3,5V (estat natural del bus)
 • Actiu: 4,25V - 20V (les unitats de control poden activar el bus mitjançant transistors)

  Les principals propietats del bus són:
 • Serial bus: l’informació s’envia bit a bit.
 • Asíncron: la informació que s’envia entre nodes és controlada pel mateix emissor en comptes de ser sincronitzada per un señal de rellotge.
 • Master-less: cap node té superioritat o té el control sobre els altres.
 • Peer to peer: tots els nodes tenen la mateixa capacitat de transmetre en tot moment.

  Una propietat molt important dels nodes és que quan un node parla, ell mateix analitza el bus per saber si el que està dient és efectivament el que hi ha al bus, més endavant entendrem el perquè.
...Seguiu llegint

Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 4 - Missatges al bus)

Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

Missatges i capçaleres:

Les següents taules recullen els missatges que circulen pel bus J1850 VPW d’una Sportster Iron (XL883N) de l’any 2011 per a cadascuna de les ECUs presents (Motor, Display i Body Controller). La informació l’he obtinguda de:

Nota1: Els Missatges amb ??? són no identificats.
Nota2: l'últim byte dels missatges sempre serà el CRC (no l'he representat a les taules).


ECU Informació R/S byte# Fórmula
#0 #1 #2 #3 #4 #5
M
O
T
O
R
RPM S 28 1B 10 02 XX YY rpm = (hex2dec(xx)*256+hex2dec(yy)) / 4
Velocitat S 48 29 10 02 XX YY kph= (hex2dec(xx)*256+hex2dec(yy)) / 128
MIL S 68 88 10 03 - - Indicador de fallada Actiu
83 - - Indicador de fallada inactiu
Marxa S A8 3B 10 03 XX - 0xXX = 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x0A, 0x14
(decimal: 0,2,4,8,10,20) per les marxes de 1era-5ena
Temp Motor S A8 49 10 10 XX - ºC = hex2dec(XX) - 40
Comptakm S A8 69 10 06 XX XX Resolució de bit=0,4 metres
Comptakm2 S A8 69 10 86 XX XX Igual que l'anterior
Resolució de bit=0,4 metres
Consum benzina S A8 83 10 0A XX XX Resolució de bit=0,00005 litres
Consum benzina 2 S A8 83 10 8A XX XX Igual que l'anterior
Resolució de bit=0,00005 litres
Indicador Voltage Baix R C8 88 10 0E - - Petició a METER.
Resposta:C8 88 61
#6 ??? - Network Control R 8C FE 10 60 - - ID Secondari (60) desconegut
#7 ??? - Network Control S 28 FF 10 01 XX - XX:0x07 o 0x06 (Desconegut)
ECU Motor Status - Network Control S 68 FF 10 XX - - XX:0x03 (Node despert) o 0x04 (Node dormit)
#11 ??? - Vehicle Security S 28 93 10 02 XX - XX:0x00 (Desconegut)
#12 ??? - Vehicle Security S 68 93 10 20 XX - XX:0x01 (Desconegut)
#13 ??? - Vehicle Speed Control S 68 63 10 26 XX - XX:0x00 i 0x01 (Desconegut)
Vehicle Speed Control R 68 62 10 XX - - XX:0x01 (Sistema Control Velocitat ON/OFF)
XX:0x21 (Botó ON/OFF actiu)
#15 ??? - Vehicle Speed Control S 09 63 10 XX - - XX:0x20 (Desconegut)
...Seguiu llegint

Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 5 - Anàlisi del mercat)

Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

La manera més fàcil de començar un projecte sempre és fer un “benchmarking”, és a dir, una anàlisi del mercat. D’aquesta manera sabrem què volem, com ho volem i si podem reduir la complexitat del projecte utilitzant peces ja productives.

 • Harley Davidson - Kit de tacòmetre 67182-07 (Preu Abril'16: HD USA 337 USD / HD UE 524 €):

 • Dificultat d'instal·lació: ★★☆☆☆
  HD Sportster Tacòmetre. Source: Harley Davidson Suport per velocímetre i tacòmetre Ref#: 67182-07. Source: Harley Davidson Cablatge Ref# 68811-07. Source: Harley Davidson

  És la sol·lució que dona la marca per a tots aquells que vulguin incorporar un segon rellotge amb tacòmetre a les seves Sportster. Segons les instruccions, el kit portaria com a parts interessants pel projecte un suport pels dos rellotges (ref#: 67338-97) i un cablatge (ref#: 68811-07) específic.

  ...Seguiu llegint

  Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 6 - Disseny i funcions)

  Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

  Aquesta part la dividiré en 2 seccions i en cadascuna resumiré les parts més importants.

  Disseny conceptual

  Després de veure què és el que més m’ha agradat de l’estudi de mercat, què és el que puc arribar a fer i coneixent les meves limitacions tant teòriques com de fabricació, ve’t aquí les conclusions i decisions:

  • 2 rellotges: Això em permetrà seguir mantenint el rellotge de sèrie amb les seves funcions corresponents i la informació important com els kilòmetres totals.
  • Simplificació: utilitzaré el suport 67338-97 per a 2 rellotges que ve amb el Kit de tacòmetre 67182-07. Per ebay de tant en quan en venen de 2ona mà. Amb això, la forma i els tamanys de la PCB (∅85mm) i carcassa (∅90mm) ja venen delimitats.
  • El cablejat també el podria comprar per ebay (68811-07), però resultaria més econòmic si me’l fes jo mateix. Al cap i a la fi, necessito mínim 3 cables (+12V, Massa i bus J1850) i cap connector específic.
  • Elements indicatius: 7-segments i LEDs.
  • Caràtula: impresió en vinil o similar.

  La idea vindria a ser quelcom similar a la unió d’aquests dos models:

  HD Sportster Tacòmetre. Source: Harley Davidson Esbós. Source: Momex.cat

  ...Seguiu llegint

  Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 7 - Components)

  Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

  En aquesta part llistaré els components i circuits integrats (CI) que he utilitzat. A continuació teniu un diagrama bàsic del circuit (l’esquemàtic sencer detallat vindrà a la secció posterior).

  Diagrama bàsic del circuit. Source: Momex.cat
  Nota: El Digit3 s'alternarà amb la barra de revolucions. En el mode RPM es veuran tots 4 dígits, però en la resta de modes el Digit3 romandrà OFF i serà la barra la que mostarà les RPM. La resta de modes poden funcionar amb només 3 dígits.

  Microchip PIC18F2553

  El PIC18F2553 és el cervell del projecte. Us mentiria si digués que vaig escollir aquesta marca i model en concret per ser el que incorporava les millors prestacions en relació amb el preu. Simplement el vaig escollir perquè era la familia de MCU amb la qual vaig començar en aquest món de l’electrònica digital i era el model el qual tenia un nombre de pins suficients per poder desenvolupar el compta-revolucions que tenia al cap.

  ...Seguiu llegint

  Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 8 - Esquemàtic I BOM)

  Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

  I ja arribem a la 8a part, l’esquemàtic.
  Fins ara, tot el que hem fet ha estat investigar sobre el protocol SAE J1850, cercar al web quins components hi ha disponibles i pensar com montar més o menys el tacòmetre. Ara toca començar la part pràctica, és a dir, començar definint l’esquemàtic per després dissenyar la PCB (Printed Circuit Board).

  Per fer-ho utilitzarem softwares de disseny electrònic específics com els que podem trobar en aquesta llista. En el meu cas, he utilitzat l’Altium Designer.
  A continuació teniu l’esquemàtic (PDF / Altium ):

  Contingut: Esquemàtic Tacòmetre Harley J1850. Source: Momex.cat

  I el llistat de components o BOM (Bill Of Materials):

  ...Seguiu llegint

  Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 9 - Disseny de la PCB)

  Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9/ Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

  Sense ànim d’ésser un tutorial, en aquesta 9a part mostraré una sèrie de passos que vaig seguir per realitzar el disseny de la PCB (Printed Circuit Board o Placa de Circuit Imprès).

  1) Tant per fer l’esquemàtic com per fer la PCB, l’Altium Designer requereix d’unes llibreries on trobar la informació dels components que utilitzarem. Serà necessari tenir una llibreria d’esquemàtics on trobar, per exemple, el número de terminals (pins) i una llibreria de PCB on trobar la petjada o footprint, és a dir, la superfície que ocupa la peça sobre la PCB i la posició dels seus terminals. Si a més a més també volem disposar d’una visió en 3D de la placa, haurem d’incloure els fitxers 3D (format STEP) en aquesta segona llibreria. Les següents figures mostren un parell d’exemples on podem veure d’esquerra a dreta (esquemàtic, llista de pins, petjada o footprint i vista 3D mitjançant fitxers STEP).

  7 SEGMENTS

  Contingut: 7-Segments esquemàtic. Source: Momex.cat Contingut: Pinout 7-Segments. Source: Momex.cat Contingut: Petjada (footprint) 7-Segments. Source: Momex.cat Contingut: STEP vista 3D 7-Segments. Source: Momex.cat

  PIC18F2553

  Contingut: PIC esquemàtic. Source: Momex.cat Contingut: Pinout PIC. Source: Momex.cat Contingut: Petjada (footprint) PIC. Source: Momex.cat Contingut: STEP vista 3D PIC. Source: Momex.cat

  2) Un cop fet l’esquemàtic (part8) podem procedir a volcar tota la informació a la part de disseny de PCB. Allà, hi apareixeran tots els footprints associats als components (CI, resistències, transistors,…) que hem inclòs a l’esquemàtic.

  Contingut: Volcat de l'esquemàtic a la PCB, Altium Designer. Source: Momex.cat
  ...Seguiu llegint

  Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 10 - Evolució dels prototips)

  Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

  Aprofito aquesta entrada per guanyar una mica de temps i així acabar de retocar el codi. A continuació, mostraré les diferents fases del projecte amb els prototips amb els que vaig anar desenvolupant el codi font del tacòmetre. Com veureu, cadascuna de les plataformes de prototipatge té les seves avantatges i desavantatges.

  Protoboard

  Tot aspirant d’apendre electrònica ha de tenir com a mínim una protoboard al calaix per fer provatures de circuits ràpidament. En el meu cas, va ser així com va començar aquest projecte, encenent un LED amb un PIC, multiplexant una matriu de LEDs, creant un bus de dades, interrupcions, etc etc etc.
  Avantatges: Disponibilitat immediata per a provar nous circuits.
  Desavantatges: Problemes de connexionat (intermitències, desconnexions involuntàries, curtcircuits,..) que et poden fer perdre dies fins entendre si hi ha un cable que fa mal contacte o és que hi ha una errada al codi. No recomanat per a circuits complexes.

  Imatges

  Contingut: Protoboard inicial. Source: Momex.cat Contingut: Protoboard amb font d'alimentació i oscil·loscopi. Source: Momex.cat Contingut: Embolic de cables a la protoboard. Source: Momex.cat
  ...Seguiu llegint

  Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 11 - Codi font i llibreries)

  Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

  Un cop pujat el codi al nou repositori de Github (DIGTACHO), en aquesta entrada miraré de resumir les parts més importants del projecte. Com es veu a continuació, caldria separar els fitxers del repositori en 4 grups diferents:

  Llibreries genèriques

  • cdefs.h
  • inttypes.h
   Nota: altres llibreries necessàries per compilar aquest projecte com p18f2553.h, timers.h, string.h, usart.h, stdio.h, pwm.h ja estan incloses al software MPLAB de Microchip i per això no estan incloses aquí.

  Funcions relacionades amb el protocol SAE J1850

  • j1850.c
  • j1850.h

  Funcions relacionades amb el driver MM5450

  • MM5450.c
  • MM5450.h

  Main

  • macros.h
  • main.c

  He mirat que hi hagi anotacions (en anglès) a tot el fitxer per entendre què és el que fa cada part. De totes maneres, per no fer massa llarga aquesta entrada, copiaré a continuació les parts de codi que considero més interessants:

  Codi destacat a j1850.h

  Definició del timming i la corresponent funció usant el Timer0 del PIC d’acord amb l’Standard SAE J1850.

  // define J1850 VPW timing requirements in accordance with SAE J1850 standard
  // all pulse width times in us 
  // receiving pulse width
  #define RX_SHORT_MIN	us2cntT0CON8(34)   // minimum short pulse time
  #define RX_SHORT_MAX	us2cntT0CON8(96)   // maximum short pulse time
  #define RX_LONG_MIN	us2cntT0CON8(96)   // minimum long pulse time
  #define RX_LONG_MAX	us2cntT0CON8(163)   // maximum long pulse time
  #define RX_SOF_MIN	us2cntT0CON8(123)   // l'he posat a 153 (abans 163) minimum start of frame time
  #define RX_SOF_MAX	us2cntT0CON8(279)   // l'he posat a 249 (abans 239) maximum start of frame time
  #define RX_EOD_MIN	us2cntT0CON8(163)   // minimum end of data time
  #define RX_EOD_MAX	us2cntT0CON8(239)   // maximum end of data time
  #define RX_EOF_MIN	us2cntT0CON8(239)   // minimum end of frame time, ends at minimum IFS
  #define RX_BRK_MIN	us2cntT0CON8(239)   // minimum break time
  #define RX_IFS_MIN	us2cntT0CON8(280)   // minimum inter frame separation time, ends at next SOF
  ...Seguiu llegint

  Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 12 - Disseny de la carcassa i suports)

  Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

  Llistat d’elements que formaran la carcassa i suport del tacòmetre i velocímetre:

  1-Suport pels dos rellotges (ref#: 67338-97) (vist a la Part5)

  Contingut: HD bracket 67338-97. Source: eBay Contingut: HD bracket 67338-97. Source: eBay Contingut: HD bracket 67338-97. Source: Momex.cat
  Nota: És important considerar el centrador (les dues banyes) que el suport té a la part inferior i que serveixen per evitar que la carcassa roti un cop instal·lada. La carcassa que escollim haurà de ser compatible amb aquests centradors.


  2-Tapa i vidre d’un velocímetre analògic: Per evitar problemes d’entrada d’aigua, aprofitaré la tapa de vidre d’un velocímetre analògic antic que vaig comprar de 2ona mà per inspirar-me.

  Contingut: Tapa d'un velocímetre analògic. Source: Momex.cat

  3-Carcassa impresa en 3D:
  El següent disseny ha estat fet mitjançant el programa FreeCAD v0.15. Segons la wiquipedia, FreeCAD és un modelador de CAD 3D paramètric. És programari lliure (llicència GPL i LGPL) i orientat a l’enginyeria mecànica, el disseny industrial i l’arquitectura. Està disponible per a Ubuntu amb la comanda:

  sudo apt-get install freecad

  Tot i no poder comparar-lo amb altres programes de CAD professional, FreeCAD ofereix els recursos suficients per poder dissenyar figures complexes. La carcassa, com veureu, és bastant simple i per ser el meu primer disseny per ser imprès en 3D, va donar molt bon resultat. He dividit el disseny en 5 pasos:

  3.1- Part exterior: Al workbench “Part Design” crearem un sketch al pla X-Z i dibuixarem la forma de la figura inferior amb les cotes respectives. Posteriorment, amb l’opció revolvepodrem fer una revolució i ja tindrem la base de la carcassa.

  Contingut: Creació del model 3D d'una carcassa per un tacòmetre. Source: Momex.cat Contingut: Creació del model 3D d'una carcassa per un tacòmetre. Source: Momex.cat
  ...Seguiu llegint

  Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 13 - Cablejat i instal·lació a la moto)

  Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

  Un cop tenim la PCB, la carcassa i el suport, ara “només” faltarà el cablejat. Hi ha mil i una maneres de connectar la PCB i els 3 cables necessaris per fer-la funcionar (12V, Massa i bus de dades J1850), passant per l’opció més econòmica (3 cables des de la PCB fins a algun punt de la moto) fins a la més cara (cablejat ref# 68811-07 que ve amb el kit de tacòmetre ref#67182-07).
  Anem primer a l’esquemàtic de la moto (referència velocímetre) per veure que hi tenim:

  Contingut: HD Sportster esquemàtic. Source: google

  Com veiem, hi ha un cablejat que va des del velocímetre a través del connector 39A/B fins al cablejat de l’HD mitjançant el connector 20A. Aquest connector es troba situat just a sota el dipòsit de benzina, tal i com es pot veure a continuació.

  ...Seguiu llegint

  Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 14 - Resultat final i vídeos)

  Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

  Finalment aquí teniu unes imatges i uns vídeos del projecte finalitzat.

  Contingut: vista del tacòmetre digital. Source: Momex.cat
  ...Seguiu llegint

  Tacòmetre Digital per a Harley Davidson Sportster (Part 15 - Problemes durant el projecte i millores)

  Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15

  Problemes:

  • El primer i principal, com dimonis ho faig? aquest era el primer projecte d’aquesta magnitut amb el que m’enfrontava i havia de pensar com fer pràcticament tot.
  • Els transceptors (trasnceiver en anglès) per J1850 VPW estaven descontinuats des de feia anys. Per sort, en vaig trobar 3 a l’eBay i vaig poder fer una unitat de control dummy (de mentira) emisora de senyals pel bus de dades. Pel disseny final, però, vaig optar per utilitzar un parell de transistors i resistències.
  • La falta d’experiència a l’hora de soldar components SMD em va portar a perdre un parell de PCBs. Per sort, sempre començava a soldar aquells components més complicats, en aquest cas, el driver dels 7 segments i LEDs.
  • Vaig patir bastants problemes a les PCBs, bàsciament degut a males soldadures, que em van fer perdre setmanes senceres i també la il·lusió per continuar el projecte. Per example, per culpa d’una resistència mal soldada (micro fractura i per tant falta de continuïtat) pensar que era un problema de software i després d’una setmana diagnosticant a estones, quan ja vas a tirar la tovallola, comences a tocar els components amb el dit i comença a funcionar com era d’esperar.
  • Equipaments de mesura bastant precaris o fonts d’alimentació provinents d’un ordinador amb sortida fixa a 12V. De totes maneres, com heu vist, aquestes eines les vaig anar comprant a mesura que les necessitava. He de dir que han sigut una de les millors inversions que he fet. També he de dir que amb equipament més senzill també hauria pogut acabar el projecte (un soldador galdós, un multimetre Vichy VC99, una font d’alimentació d’ordinador i un logic analyzer de 15€ en comptes d’un oscil·loscopi).


  Millores:

  • El software encara té algunes errades. Per exemple: alugnes vegades apareixen números que no tocaria a l’indicador de marxa.
  • Implementar la funció del consum de benzina que actualment està en blanc.
  • La lluminositat es pot reduir o augmentar a gust de l’usuari, però la lluminositat de l’indicador de marxa és fixa i per la nit pot molestar una mica.
  • Els LEDs utilitzats per la barra d’RPM o per l’indicador de mode no es veuen a plena llum del dia.
  • Amb el sol il·luminant per darrera no es veuen els 7 segments encara que estiguin a plena potència.
  • El botó posterior a vegades no respon bé. Podria ser software, però jo em decanto més per una mala fixació del botó a la carcassa que genera falsos contactes als terminals del botó.
  • La carcassa impresa en 3D la milloraria en molts sentits, per exemple, formes específiques per bloquejar la PCB internament. Un disseny intel·ligent és la clau per notar la qualitat d’un producte durant el seu funcionament. Una altra millora relacionada amb la carcassa seria la de millorar la impermeabilitat o la ventilació correcta per evitar humitats a l’interior.
  • Crear un vinil decent per posar a la caràtula. Actualment vaig amb una impresió en paper que va començar a arrugar-se durant el meu viatge als Alps Suïssos (tots els dies amb pluja).


  I fins aquí aquest meravellós projecte. Qualsevol pregunta, deixeu-la als comentaris o envieu-me un correu. Salut

  Contingut: vista del tacòmetre digital. Source: Momex.cat

  Part1 / Part2 / Part3 / Part4 / Part5 / Part6 / Part7 / Part8 / Part9 / Part10 / Part11 / Part12 / Part13 / Part14 / Part15